T
Environmentální politika Sléváren Třinec, a.s., dle ČSN EN ISO 14001
Základem environmentální politiky společnosti je vytvořit a udržovat postupy,jenž jsou v duchu státní politiky o životním prostředí a v souladu s platnou legislativou ČR a dalších předpisů v této oblasti a kterými se musí při své činnosti řídit tak, aby vliv a dopady na životní prostředí nebyly významné a zároveň zajišťovat jejich minimalizaci.  SL považuje ochranu životního prostředí za jeden ze svých standardů. Společnost musí zajistit, aby s těmito postupy byly všichni zaměstnanci seznámeni, rozuměli jim a zároveň musí být tyto postupy průběžně aktualizovány s ohledem na stanovování environmentálních cílů.         V rámci naší environmentální politiky uplatníme následující zásady: Zásada č. 1      Vyhovět všem legislativním požadavkům na ochranu životního prostředí a na prevenci vzniku havárií, při vývoji, výrobě, skladování a přepravě našich výrobků. Zásada č. 2       Zlepšovat technické parametry výrobních zařízení a technologií tak, aby se trvale snižovaly negativní vlivy naší výrobní činnosti na životní a pracovní prostředí a to cestou modernizace výrobních zařízení a technologií, snižováním energetické, materialové a surovinové náročnosti výroby. Zásada č. 3      Informovat o zásadách environmentálního chování naše externí spolupracovníky, partnery a dodavatele a požadovat od nich stejný přístup k ochraně životního prostředí, prověřovat zodpovědnost jejich jednání a chování v této oblasti. Zajistit otevřený přístup k informacím o environmentálních aspektech společnosti, efektivní výměnu informací s ostatními zainteresovanými stranami (veřejností, obchodními partnery, orgány státní správy) a vyhodnocování získaných podnětů k dalšímu zlepšování Zásada č. 4      Trvale zvyšovat povědomí všech osob, které pracují pro organizaci nebo v její prospěch, o zásadách ochrany životního prostředí a zlepšování pracovních podmínek , o prevenci a možných důsledcích výrobních činností na životní prostředí a o zásadách environmentálně ohleduplného chování zaměstnanců při výrobních postupech jejich pravidelným vzděláváním a výcvikem. Vedení Sléváren Třinec, a.s.  se zavazuje, že : * vytvoří dostatečné lidské, materiální a finanční zdroje a další podmínky pro prosazení a uplatnění Politiky a Cílů EMS na všech úrovních řízení a bude prozkoumávat jejich dostupnost a přiměřenost, * zajistí plnění podmínek závazné právní a technické legislativy platné pro výrobní program, * vytvoří podmínky pro zdokonalení informační technologie a jejího používání, * vytvoří podmínky pro používání kvalitních materiálových zdrojů a pracovních prostředků, * bude příkladem naplňování principů EMS, * stejný přístup bude vyžadovat od všech dalších úrovní řízení. V Třinci dne 12.2. 2015                                       ing. Zdeněk Vladár                                                                      ředitel Sléváren Třinec, a..s.
ENVIRONMENTÁLNÍ  POLITIKA SLÉVÁREN TŘINEC, a.s
© 2012 - 2016 Slévárny Třinec, a.s.
OBCHODNÍ DOKUMENTACE REALIZOVANÉ PROJEKTY ÚVOD SPOLEČNOST VÝROBA KVALITA REFERENCE KONTAKTY AKTUALITY KE STAŽENÍ