T
POLITIKA JAKOSTI SLÉVÁREN TŘINEC, a.s. dle ČSN EN ISO  9001:2009
           Klíčovou podnikatelskou aktivitou společnosti Slévárny Třinec, a.s. je výroba a prodej odlitků. Hlavním motivem naší činnosti je optimálně uspokojovat potřeby a požadavky stávajících i budoucích zákazníků na shodu, spolehlivost, bezpečnost, kvalitu, ceny a termíny dodání  tak, aby jejich spokojenost byla vyjádřením kvality naší práce. Vycházejíc ze strategických záměrů firmy jsou v jednotlivých oblastech  definovány tyto základní přístupy a zásady: A. Partnerství Zákazníci i dodavatelé jsou považováni za partnery podílející se na kvalitě našich výrobků. Podstatou spolupráce je orientace na současné a budoucí požadavky zákazníků. Značný důraz je kladen na rozšiřování spolupráce s těmito partnery především v oblasti nejnáročnějších sortimentů odlitků z ocelí, litiny s kuličkovým a lupínkovým grafitem. Přesvědčujeme zákazníky dosahováním požadovaných jakostních parametrů výrobků,  vysokou technickou úrovní, špičkovým dílenským provedením,  zvyšováním užitných vlastností výrobků cestou jejich inovace, vývojem nových technologií a dokonalým servisem. Budujeme dlouhodobé partnerské vztahy s klíčovými dodavateli a  plníme smluvní závazky. B. Technologie Rozvoj výrobní základny, technologické a výzkumné činnosti jsou zaměřeny na zvyšování úrovně kvality výrobků, zavádění nových produktů a výrobních technologií, jejich účelné využívání a ochranu tak, aby:      * byly splněny současné a v budoucnu očekávané potřeby a požadavky zákazníků na kvalitu dodávek,      * byly využity efektivně suroviny, materiály a energie a snižována jejich spotřeba. C. Lidé Zvyšujeme intelektuální kapitál, který je základním prvkem v řízení lidských zdrojů. Zvyšujeme:       * odbornou způsobilost (kvalifikaci, znalosti a schopnosti) pracovníků na všech výkonných i řídicích místech,       * vědomí odpovědnosti za kvalitu výrobků a polotovarů. Rozvíjíme systém přípravy a motivace pracovníků tak, aby byly pokryty potřeby  rozvoje společnosti se současným potlačením nežádoucí fluktuace klíčových pracovníků. Vedeme pracovníky k využívání všech jejich schopností ve prospěch SL a garantujeme rozvoj jejich profesionality a iniciativy v prostředí otevřené komunikace a sociálních jistot. D. Řízení Ve výrobních a klíčových servisních činnostech jsou posilovány principy procesního přístupu, které ve spojení s projektovým řízením a týmovou prací na všech úrovních jsou základem pro zlepšování systému  kvality. Vedení společnosti reaguje na měnící se prostředí a potřeby zákazníka. Vedení společnosti vytváří podmínky v období celosvětové recese pro finanční stabilitu. Vedoucí znají a využívají schopností svých zaměstnanců a vytvářejí jim prostředí pro jejich zapojení do plnění cílů SL. Reagujeme na nové obecně závazné právní předpisy a normy v oblasti kvality. Zkvalitňujeme procesy rozhodování správnou volbou metod pro měření, sběr, analýzu a vyhodnocování údajů a informací a zvyšujeme způsobilost zaměstnanců tyto metody aplikovat. Chováme se profesionálně k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Pro splnění těchto přístupů a zásad je nezbytná úzká součinnost celého pracovního kolektivu. Vedení firmy  se zavazuje, že : * vytvoří nutné zdroje a další podmínky pro neustálé zlepšování, pro prosazení a uplatnění Politiky kvality na všech úrovních řízení a zabezpečí , aby jejich výrobky splňovaly požadavky zákazníka, *stanoví vlastní odpovědnosti vedoucích pracovníků při vytváření, realizaci a zlepšování systému, * zajistí plnění podmínek závazné právní a technické legislativy platné pro výrobní program, * vytvoří podmínky pro zavádění výsledků týmové práce do systému řízení, * vytvoří podmínky pro zdokonalení informační technologie a jejího používání, * vytvoří podmínky pro používání kvalitních materiálových zdrojů a pracovních prostředků, * bude příkladem naplňování principů řízení kvality, * stejný přístup bude vyžadovat od všech dalších úrovní řízení. V Třinci dne 8.3.2015                                          ing. Zdeněk Vladár                                                                       ředitel Sléváren Třinec, a..s
POLITIKA JAKOSTI  SLÉVÁREN TŘINEC, a.s
© 2012 - 2016 Slévárny Třinec, a.s.
OBCHODNÍ DOKUMENTACE REALIZOVANÉ PROJEKTY ÚVOD SPOLEČNOST VÝROBA KVALITA REFERENCE KONTAKTY AKTUALITY KE STAŽENÍ