T
Environmentální politika Sléváren Třinec, a.s., dle EN ISO 14001:2015
ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Sléváren Třinec, a.s. V souladu s kontextem, potřebami a požadavky zainteresovaných stran a v návaznosti na podnikatelský program SL, marketingovou studii, environmentální dopady a záměry společnosti zajistit výrobní program s minimálním zatížením životního prostředí je vyhlášena environmentální politika. V rámci naší environmentální politiky uplatníme následující zásady Zásada č. 1 Vyhovět všem legislativním požadavkům na ochranu životního prostředí a na prevenci znečištění, vzniku havárií, při vývoji, výrobě, skladování a přepravě našich výrobků. Reagovat na požadavky zainteresovaných stran včetně státních a regionálních orgánů na snižování environmentálních dopadů použitých technologií a výrobků. Zásada č. 2   Zlepšovat technické parametry výrobních zařízení a technologií tak, aby se trvale snižovaly negativní vlivy naší výrobní činnosti na životní a pracovní prostředí a to cestou modernizace výrobních zařízení a technologií. Efektivně využívat suroviny, materiály a energie a snižovat jejich spotřebu s očekávaným pozitivním vlivem na produkci Skleníkových plynů. Omezovat množství vznikajících odpadů a zvyšovat podíl jejich využití. Zásada č. 3 Informovat o zásadách environmentálního chování zainteresované strany (externí spolupracovníky, partnery a dodavatele) a požadovat od nich stejný přístup k ochraně životního prostředí, prověřovat zodpovědnost jejich jednání a chování v této oblasti. Zajistit otevřený přístup k informacím o environmentálních aspektech společnosti, efektivní výměnu informací s ostatními zainteresovanými stranami (veřejností, obchodními partnery, orgány státní správy) a vyhodnocování získaných podnětů k dalšímu zlepšování. Zásada č. 4 Trvale zvyšovat environmentální povědomí všech osob, které pracují pro organizaci nebo v její prospěch, o zásadách ochrany životního prostředí a zlepšování pracovních podmínek, o prevenci a možných důsledcích výrobních činností na životní prostředí, o nutnosti efektivního hospodaření s energiemi a zamezení jejich plýtvání a o zásadách environmentálně ohleduplného chování zaměstnanců při výrobních postupech jejich pravidelným vzděláváním a výcvikem. Vrcholové vedení SL se zavazuje, že: každý člen vedení v rámci svých kompetencí:       * zajišťuje dostatečné lidské, materiální a finanční zdroje včetně možnosti využití evropských strukturálních fondů pro         zajištění cílů, přezkoumává jejich dostupnost a přiměřenost a garantuje jejich účelné využití,      * přijímá rozhodnutí výhradně v souladu s právními předpisy a normami v oblasti kvality, environmentu, ochrany zdraví         při práci a prevence závažných havárií se současným potlačováním jakéhokoliv projevu korupčního jednání,      * vytvoří podmínky pro zdokonalení informační technologie a jejího používání,      * vytvoří podmínky pro používání kvalitních materiálových zdrojů a pracovních prostředků,      * bude příkladem naplňování principů EMS,      * vytvoří podmínky pro neustálé zlepšování EMS pro zvýšení environmentální výkonnosti,      * stejný přístup bude vyžadovat od všech dalších úrovní řízení.              V Třinci 1. 2. 2018            Ing. Zdeněk Vladár                                               Ředitel Sléváren Třinec, a.s.
ENVIRONMENTÁLNÍ  POLITIKA SLÉVÁREN TŘINEC, a.s
© 2012 - 2018 Slévárny Třinec, a.s.
OBCHODNÍ DOKUMENTACE REALIZOVANÉ PROJEKTY ÚVOD SPOLEČNOST VÝROBA KVALITA REFERENCE KONTAKTY AKTUALITY KE STAŽENÍ