T
POLITIKA KVALITY SLÉVÁREN TŘINEC, a.s. dle EN ISO  9001:2015
POLITIKA KVALITY Sléváren Třinec, a.s. Klíčovou podnikatelskou aktivitou společnosti Slévárny Třinec, a.s. je výroba a prodej odlitků. Vedení společnosti si uvědomujeme rostoucí požadavky zákazníků na dodávky výrobků v požadované kvalitě, dohodnutém termínu, množství a za konkurenceschopné ceny. Pro naplnění těchto požadavků a v souladu s kontextem, požadavky zainteresovaných stran a strategickými záměry firmy vedení společnosti vyhlašuje politiku kvality, která je prosazována prostřednictvím těchto základních přístupů a zásad: A. Partnerství Zákazníci i dodavatelé jsou považováni za partnery podílející se na kvalitě našich výrobků. Podstatou spolupráce je orientace na současné a budoucí požadavky zákazníků. Značný důraz je kladen na rozšiřování spolupráce s těmito partnery především v oblasti nejnáročnějších sortimentů odlitků z ocelí, litiny s kuličkovým a lupínkovým grafitem. Přesvědčujeme zákazníky dosahováním požadovaných jakostních parametrů výrobků, vysokou technickou úrovní, špičkovým dílenským provedením, zvyšováním užitných vlastností výrobků cestou jejich inovace, vývojem nových technologií, dodáváním objednaného množství v dohodnutém termínu a dokonalým servisem. Budujeme dlouhodobé partnerské vztahy s klíčovými dodavateli a plníme smluvní závazky. B. Technologie a infrastruktura Rozvoj výrobní základny a infrastruktury, technologické a výzkumné činnosti jsou zaměřeny na zvyšování úrovně kvality výrobků, zavádění nových produktů a výrobních technologií, jejich účelné využívání a ochranu tak, aby:           * byly splněny současné a v budoucnu očekávané potřeby a požadavky zákazníků na kvalitu dodávek,           * byly využity efektivně suroviny, materiály a energie a snižována jejich spotřeba. C. Lidé  Zvyšujeme intelektuální kapitál, který je základním prvkem v řízení lidských zdrojů. Zvyšujeme:           * odbornou způsobilost zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality práce pracovníků na všech výkonných i řídicích              pozicích,           * vědomí odpovědnosti za kvalitu výrobků a polotovarů,              * vědomí odpovědnosti za své zdraví, zdraví spoluzaměstnanců a pracovní prostředí.  Rozvíjíme systém přípravy a motivace pracovníků tak, aby byly pokryty potřeby rozvoje společnosti se současným potlačením  nežádoucí fluktuace klíčových pracovníků.  Vedeme pracovníky k využívání všech jejich schopností ve prospěch SL a garantujeme rozvoj jejich profesionality a iniciativy v prostředí otevřené komunikace a sociálních jistot. D. Řízení Ve výrobních a klíčových servisních činnostech jsou posilovány principy procesního přístupu, které ve spojení s projektovým řízením a týmovou prací na všech úrovních jsou základem pro zlepšování systému kvality Vedení společnosti analyzuje a řeší rizika, reaguje na měnící se prostředí a potřeby zákazníka optimalizací řídících i výrobních procesů zejména zaváděním progresivních plánovacích systémů automatizace a robotizace. Vedení společnosti vytváří podmínky v období celosvětové recese pro finanční stabilitu. Vedoucí znají a využívají schopnosti svých zaměstnanců a vytvářejí jim prostředí pro jejich zapojení do plnění cílů SL.  Reagujeme na nové obecně závazné právní předpisy a normy v oblasti kvality.  Zkvalitňujeme procesy rozhodování správnou volbou metod pro měření, sběr, analýzu a vyhodnocování údajů a informací a zvyšujeme způsobilost zaměstnanců tyto metody aplikovat. Chováme se profesionálně k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Vedení společnosti aktivně spolupracuje se státními orgány a ostatními zainteresovanými stranami, které působí v dosahu společnosti. Vedení společnosti klade důraz na interní i externí komunikaci o dosažených výsledcích. Jsou vytvářeny podmínky pro široké zapojení zaměstnanců do problematiky zlepšování vč. úspor energií a je vyžadován jejich aktivní přístup. Pro splnění těchto přístupů a zásad je nezbytná úzká součinnost celého pracovního kolektivu. Vedení firmy se zavazuje, že: každý člen vedení v rámci svých kompetencí: * zajistí dostatečné lidské, materiální a finanční zdroje včetně možnosti využití evropských strukturálních fondů pro              prosazení a uplatnění Politiky kvality na všech úrovních řízení a zabezpečí, aby jejich výrobky splňovaly požadavky              zákazníka, * stanoví vlastní odpovědnosti vedoucích pracovníků při vytváření, realizaci a zlepšování systému, * přijímá rozhodnutí výhradně v souladu s právními předpisy a normami v oblasti kvality, environmentu, ochrany zdraví              při práci a prevence závažných havárií se současným potlačováním jakéhokoliv projevu korupčního jednání, * vytvoří podmínky pro zavádění výsledků týmové práce do systému řízení, * vytvoří podmínky pro zdokonalení informační technologie a jejího užívání, * vytvoří podmínky pro používání kvalitních materiálových zdrojů a pracovních prostředků, * bude příkladem naplňování principů řízení kvality a vytvoří podmínky pro neustálé zlepšování systému managementu             kvality,           * stejný přístup bude vyžadovat od všech dalších úrovní řízení.           V Třinci 1. 2. 2018            Ing. Zdeněk Vladár                                               Ředitel Sléváren Třinec, a.s.
POLITIKA KVALITY  SLÉVÁREN TŘINEC, a.s
© 2012 - 2018 Slévárny Třinec, a.s.
OBCHODNÍ DOKUMENTACE REALIZOVANÉ PROJEKTY ÚVOD SPOLEČNOST VÝROBA KVALITA REFERENCE KONTAKTY AKTUALITY KE STAŽENÍ