Vnitřní oznamovací systém

T

OZNAMOVACÍ SYSTÉM

INFORMACE O VNITŘNÍM OZNAMOVACÍM SYSTÉMU

 

My, obchodní společnost Slévárny Třinec, a. s., se sídlem Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 25830716, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 2093, v návaznosti na naše Zásady chování společnosti a námi uplatňovanou politiku upozorňování na škodlivé jevy a whistleblowing informujeme o:

 1. ZŘÍZENÍ VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU

Naše obchodní společnost má zřízený vnitřní oznamovací systém („Vnitřní oznamovací systém“) pro účely podávání oznámení o našem možném protiprávním jednání porušujících předpisy v oblastech vymezených zákonem  č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, případně směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. Října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie podle bodu II. („Oznámení“) ze strany fyzických osob uvedených v bodě III. („Oznamovatel“)

 1. VYMEZENÉ OBLASTI PRÁVA UNIE PRO PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

Náš Vnitřní oznamovací systém je určen pro podávání Oznámení o protiprávních jednáních

 1. majících znaky trestného činu
 2. majících znaky přestupku, za který zákon stanovuje pokutu s horní hranicí 100.000,- Kč a více
 3. porušujících zákon č. Sb., o ochraně oznamovatelů
 4. porušujících jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie spadající do některé z následujících oblastí:
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie,
  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

III.  OZNAMOVATEL

Oznamovatelem, který může využít náš Vnitřní oznamovací systém pro podání Oznámení, je fyzická osoba, která pro nás zejména:

a která získala informace o našem případném protiprávním jednání podle bodu II. v souvislosti s touto jejich prací jejich nebo výkonem obdobné činnosti.

Prací nebo obdobnou činností se rozumí také ucházení se o kteroukoliv z výše uvedených činností.

Z podávání Oznámení nevylučujeme žádné osoby, které pro nás vykonávají práci nebo obdobnou činnost.

 1. ZPŮSOB PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Podat Oznámení prostřednictvím našeho Vnitřního oznamovacího systému je možné podat příslušné osobě, kterou je Věra Ciencialová, a to

 1. e-mailem, který je potřebné zaslat na e-mailovou adresu oznameni.slevarny@trz.cz, kterou jsme zřídili výhradně k přijímání Oznámení;
 2. telefonicky prostřednictvím telefonické linky +420 558 532 840; tímto zároveň žádáme, aby tento způsob podání Oznámení byl využíván v běžné pracovní době;
 3. písemně poštou zaslanou na adresu sídla naší obchodní společnosti Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec přímo k rukám Věry Ciencialové.Věra Ciencialová
  Slévárny Třinec, a. s.
  Průmyslová 1001
  Staré Město
  739 61 Třinec
  Česká republika

  a na zásilce bude zřetelně uvedeno „WHISTLEBLOWING“.

  Pro tyto účely preferujte zaslání zásilky obyčejně tak, aby ze zásilky nebyl zřejmý její odesílatel. O tom, že Oznámení nám bylo doručeno budete informováni prostřednictvím kontaktních údajů obsažených v Oznámení.

   

 4. osobně v budově nacházející se na adrese Průmyslová 1001, Staré Město, 73961 Třinec (Štábní budova Sléváren Třinec), kancelář č. 110;

tímto zároveň žádáme, aby tento způsob podání Oznámení byl využíván v běžné pracovní době a pokud to je možné po předcházející domluvě e-mailem podle bodu 1. nebo telefonické domluvě podle bodu 2.

Dbejte na to, aby Oznámení obsahovalo následující údaje: jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, ze kterých je možné dovodit vaši totožnost. Abyste mohli být informováni o přijetí a o způsobu vyřízení Vašeho Oznámení, uveďte v něm také Vaše kontaktní údaje. O Vaší totožnosti bude informována pouze osoba vázaná mlčenlivostí. Bez Vaší náležité identifikace však nebude možno Oznámení prošetřit a nebude tak ani možné přijmout nápravná opatření.

S veškerými Oznámeními podanými výše uvedenými způsoby a s totožností Oznamovatele bude seznámena pouze Věra Ciencialová, která je příslušnou osobou. V případě jakýchkoliv pochybností o nezávislosti postupu Věry Ciencialové v případě Vašeho Oznámení můžete Oznámení učinit také na jakub.wozniak@trz.cz, 558 535 240.

 1. OCHRANA OZNAMOVATELE

Zajistíme, bylo-li Oznámení podáno prostřednictvím našeho Vnitřního oznamovacího systému,

 1. UPOZORNĚNÍ

Posuzujeme důvodnost a pravdivost každého Oznámení. Je-li Oznámení důvodné a pravdivé, přijmeme nápravná opatření.

Budeme se bránit, uvede-li Oznamovatel v Oznámení vědomě nepravdivé informace a/nebo jej učiní v zájmu poškodit naší obchodní společnost.

Učinění oznámení není porušením bankovního tajemství, smluvní mlčenlivosti a povinností zachovávat mlčenlivost podle daňového řádu nebo jiných druhů mlčenlivosti s výjimkou povinností:

 1. zajistit ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení,
 2. zachovávat mlčenlivost při výkonu činnosti:
 3. a) notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta,
 4. b) státního zástupce, asistenta státního zástupce a právního čekatele,
 5. c) advokáta a advokátního koncipienta,
 6. d) soudního exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta,
 7. e) soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce a justičního kandidáta,
 8. f) zaměstnance notáře, soudního exekutora, advokáta a zaměstnance společnosti, prostřednictvím které advokát vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobné zahraniční společnosti, nebo další osoby,která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb,
 9. zachovávat mlčenlivost při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo
 10. zachovávat mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb.

VII. INFORMACE O MOŽNOSTI PODAT OZNÁMENÍ MINISTERSTVU SPRAVEDLNOSTI

Oznamovatelé mohou Oznámení dále podat ústně, či písemně Ministerstvu spravedlnosti. Pro podání písemného oznámení Ministerstvu spravedlnosti můžete použít internetové stránky https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/